TRAFİK İLE İLGİLİ KURUM, KURULUŞLAR VE YETKİLERİ

             TRAFİK İLE İLGİLİ KURUM, KURULUŞLAR VE YETKİLERİ

Trafik; Bir yerden bir yere giden araçlar, yayalar ve etraflarındaki canlıların, cisimlerin etkileşimi olarak tabir edilir. Trafikle ilgili kurumlar trafikte güvenliği, trafikte kimsenin can ve mal kaybı yaşamamasını, trafiğin problemsiz olarak akmasını sağlamaktadırlar. Trafik, araç yoğunluğunun bir yerden bir yere doğru akmasıdır. Trafik denetleme ve düzenlemeleri de kurallar ve kanunlar gereğince yapılmaktadır. Bunun içinde devlet bakanlık, müdürlük ve çeşitli diğer kurumları ortak olarak hareket ettirip hizmet vermektedir. Bu kurumlarda da devlet memurları jandarma veya polis olarak da görev alabilmektedir. Trafik kurallar gereğince düzenlenmektedir. Kurallar da kanuni olarak belirlenmektedir. Kuralların kanuni olarak belirlenmesiyle trafik denetleme ve düzenleme de resmi kurumlar tarafından yapılmaktadır. Trafik kurallarına uymak, güvenliği sağlamak, can ve mal kaybını önlemek için birçok kurum ve kuruluş kamusal hizmet vererek devlet adına çalışmaktadır. Bu da trafikle ilgili mesleklerin doğmasına neden olmuştur. Bu nedenle günümüzde birçok kurum trafik hizmetlerinin gerçekleşmesinde personel çalıştırmaktadır. Trafik ile ilgili kurum, kuruluşlar ve yetkileri şöyle sıralanır;

 

 

1.Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu:  Kurul, Başbakan´ın başkanlığında yılda iki defa toplanmaktadırlar.  Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Güvenlik Trafiği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar. Kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önemlerini belirlenir.  Kurulun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olmaktadır.

 

2.Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında ayda bir toplanmaktadır. Trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulana birliğini tartışarak karara bağlanır.

3.Emniyet Genel Müdürlüğü: Trafik kanununa göre; araçları, araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan kişilerin, kurallara uyup uymadığını takip etmektedir. Diğer görevleri ise;

·       Trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasa hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,

·       D uran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

·       El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek,

·       Trafik kazası sonucunda hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin,

·       Süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,  sürücünün belgelerini vermek, 

·       Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak başlıca görevleri arasındadır.

4.Karayolları Genel Müdürlüğü:

·       Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak,

·       Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, projeleri incelemek ve onaylamak,

·       Trafik araç ve tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak,

·       Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı´nın uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,

·       Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak da görevleri arasında bulunmaktadır.

5.Milli Eğitim Bakanlığı:

·       Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek,

·       Kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,

·       Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.

 6.Sağlık Bakanlığının Görev Ve Yetkileri:

·       Karayollarında oluşan trafik kazalarıyla ilgili ilk/acil yardım hizmetlerini planlamak, uygulamak,

·       Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü de alınarak ilkyardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,

·       Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,

·       Bu kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak,

·       Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerinin bedelinin tamamını sigorta şirketlerinden tahsil etmek sağlık bakanlığının göreve yetkileri arasındadır.

7.Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığının Görev Ve Yetkileri

·       Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapıp, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarındaki tesisler için bağlantıyı sağlayarak, geçiş yolları yönünden izin vermek,

·       Yol güvenliği ile ilgili; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak,

·       Kaza analiz sonuçlarına göre, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak,

·       Kanun ve yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür.

8.Ulaştırma Bakanlığının Görev Ve Yetkileri:

Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin görev ve yükümlülükleri: Bu kanun ve ilgili mevzuatla verilen hizmetleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek görevleri arasındadır.

9.Orman Ve Çevre Bakanlığının Görev Ve Yetkileri:

2872 sayılı Çevre Kanunu ile yönetmelikler çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür.

10.Belediye Trafik Birimlerinin Görev Ve Yetkileri:

·       1.Sorumlu olduğu yolun yapısını, trafik düzenini güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak; yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapmak,

·       2.Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek/işletmesine izin vermek

·       3.Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve ortadan kaldırmak,

·       4.Karayolu yapısında, üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak, denetlemek

·       5.Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.

 

  11.İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARI

İl Trafik Komisyonu, İllerde vali veya yardımcısının başkanlığında, Belediye, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili Üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı Dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşur. Görevleri;

·       İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

·       Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak için alt yapı ve diğer hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığı’na iletmek,

·       Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzenini ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit edip ve sayılarını belirlemek,

·       Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek başlıca görevleri arasındadır.

 

Türkiye’de Karayolu Trafik Güvenliği Konusunda Faaliyet Gösteren

Vakıf ve Derneklerden Başlıcaları;

ü  Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı

ü  Türkiye Trafik Kazlarını Önleme Derneği

ü  Türkiye Trafik Eğitimi Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfı

ü  Fahri Trafik Müfettişleri Derneği

ü  Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı

ü  Adana Trafik Eğitim Derneği

ü  İstanbul Trafik Kazaları Yardım Vakfı

ü  Trafik Canavarına Dur Derneği

ü  Ankara Trafik Vakfı

ü  Trafik Canavarını Yok Etme Derneği

ü  İstanbul Trafik Vakfı

ü  Trafik Gönüllüleri Derneği

ü  Bursa Trafik Vakfı